Какие карты следует использовать при описании страны Мексики?

14.04.2019
1 min read

География, Скачать ответ

Вместе с этим искали

Помогите ответить на вопросы...Достаточно указание буквы!!!1.Вкажіть найпростіший одновалентний насичений радикал:А) метил; Б) припіл; В) вініл; Г) метилен.2. Вкажіть назву фрагмента молекули, що залишається після уявленого відділення атома Гідрогену від молекули насиченого вуглеводню:А) алкен; Б) алкін; В) алкіл; Г) арил.3. Вкажіть клас сполук, які ізомерні одноатомним насиченим спиртам:А) естери; Б) етери; В) альдегіди; Г) карбонові кислоти.4. Визначте загальну кількість ?- зв’язків у молекулі ацетилену:А) 1; Б) 7; В) 3; Г) 2.5. Встановіть сполуку, яку можна одержати при окисленні пропаналю:А) пропаном; Б) пропанова кислота; В) пропанол; Г) дипропіловий ефір.6. Встановіть сполуку, що утворюється при відновленні мурашиного альдегіду:А) метанол; Б) оцтова кислота; В) етанол; Г) мурашина кислота.7. . Вкажіть кінцевий продукт реакції гідрогенізації ацетилену:А) етен; Б) етан; В) етанол; Г) етаналь.8. Вкажіть зміну температури кипіння одноатомних спиртів зі збільшенням кількості атомів Карбону:А) зменшується ; Б) збільшується; В) не змінюється; Г) змінюється неоднозначно.9. Виберіть сполуку з якої можна отримати калій етилат:А) калій гідроксид; Б) калій оксид; В) калій карбонат; Г) калій.10.Вкажіть іменну реакцію взаємодії ацетилену з водою в присутності гідраргіум (ІІ) сульфату і сульфатної кислоти:А) Зініна; Б) Кучерова; В) Вюрца; Г) Лебедєва.11. Встановіть сполуку, яка утворюється при нагріванні етилового спирту з сульфатною кислотою:А) етен; Б) етан; В) метан; Г) етін.12. Визначте речовину, яку можна отримати за реакцією Вюрца з 2-бромпропану:А) бутан; Б) гексан; В) 2, 3 – диметилбутан; Г) 2, 2 – диметилбутан.13.. Виберіть клас сполук, які ізомерні карбоновим насиченим одноосновним кислотам:А) естери; Б) етери; В) альдегіди; Г) двохатомні спирти.14.. Визначте формулу сполуки, що є ізомером пентанолу:А) С4Н9СОН; Б) С3Н5-О-С2Н3; В) С2Н5-О-С3Н7; Г) С6Н5-ОН15. . Вкажіть речовину, для добування якої використовують синтез-газ:А) ацетальдегід; Б) фенол; В) метанол; Г) оцтова кислота.16. . Встановіть тип зв’язку, за допомогою якого молекули спирту можуть сполучатися між собою:А) ковалентний неполярний; Б) йонний; В) водневий; Г) ковалентний полярний.17. Вкажіть, із яких речовин добувають синтез – газ:А) метан та хлор; Б) метан та вапняна пара; В) ацетилен та хлор; Г) пропен та вода.18. Визначте кількість ?- зв’язків у молекулі пропену:А) 1; Б) 3; В) 5; Г) 8.19. Встановіть сполуку, яку можна добути окисненням пропанову-1:А) етаналь; Б) пропаналь; В) пропаном; Г) етанол.20. Встановіть сполуку, яка утворилася при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроген карбонатом:А) етан; Б) натрій етанол; В) етанол; Г) натрій ацетат.21. Вкажіть, солями та естерами якої кислоти є форміати:А) метанової; Б) етанової; В) масляної; Г) пропіоновії.22. Вкажіть клас сполук, для яких характерні реакції полімеризації:А) алкани; Б) циклоалкани; В) дієни; Г) галоген алкани.23. Вкажіть іменну реакцію взаємодії алканів із розведеною нітратною кислотою при нагріванні під тиском з утворенням нітроалканів:А) Кучерова; Б) Вюрца; В) Коновалова; Г) Вюрца – Фіттінга24. Виберіть клас сполук, які ізомерні альдегідам:А) кетони; Б) одноатомні спирти; В) естери; Г) етери.

какой ветер холоднее северо-восточный или северо-западный?

К сфере с площадью 144 пи см^2 проведена касательная плоскость, на которой выбрана точка А. Расстояние от точки А до наиболее удалённой от неё точки сферы равно 16 см. Найдите расстояние от точки А до точки касания сферы с плоскостью.

Диагональ прямоугольного треугольника равна 26см,а его периметр 68см.Найдите стороны прямоугольника.

Когда к источнику тока с ЭДС 2 В подключили резистор сопротивлением 20 Ом, падение напряжения на нём оказалось 1,6 В. Определить силу тока при коротком замыкании.

About the author

archifamoso

View all posts

1 комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *